top

Serwis i gwarancje

Gratulujemy trafnego wyboru i gwarantujemy sprawne działanie produktów używanych zgodnie z przeznaczeniem i warunkami pracy opisanymi w instrukcji obsługi i Ogólnymi Warunkami Gwarancji (OWG).

W przypadku konieczności skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z serwisem BioSolution.

Wszystkie zgłoszenia powinny być realizowane na formularzu zgłoszenia gwarancyjnego.

Gwarancja

Oferowana gwarancja dotyczy produktów oświetleniowych produkcji BioSolution i realizowana jest w pełnym zakresie w całym okresie gwarancji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji. BioSolution udziela gwarancji jakości oraz zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych i produkcyjnych od dnia zakupu przez okres podstawowy 24 miesiące. Indywidulane ustalenia pomiędzy kupującym a BioSolution umożliwiają wydłużenie okresu gwarancji na odrębnych warunkach zarówno, co do okresu gwarancji jak również zakresu gwarancji.

Jeśli w okresie gwarancyjnym (liczonym od daty zakupu) ujawnią się wady produktu wynikające z defektu zastosowanych materiałów lub nieprawidłowego wykonania lub działania, zobowiązujemy się do dokonania bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub jego uszkodzonych części. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów zastrzegamy sobie prawo do wymiany uszkodzonych części produktu, całego produktu lub jego części na nowy lub odnowiony. Wszystkie wymienione części i produkty stają się własnością BioSolution.

powered by Quantron
powered by Quantron

Serwis pogwarancyjny

Produkty BioSolution wykonane są ze szczególną starannością i dbałością o każdy detal tak aby mogły służyć przez wiele lat.

W związku z powyższym i naszą troską o użytkowników poza okresem standardowej gwarancji oferujemy pełny serwis pogwarancyjny. Każdy klient może oczekiwać wsparcia technicznego po okresie gwarancji i realizacji napraw produktów BioSolution w takim standardzie aby produkt był w pełni sprawny a naprawa wykonana będzie zgodnie z opracowanym procesem technologicznym.

Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Produkty BioSolution powinny być utylizowane zgodnie z aktualnie obowiązujący­mi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi i nie wolno wyrzucać ich do pojemników na inne odpady (znak przekreślo­nego kosza). Zużyte lampy powinny być zwrócone do odpowiedniego punktu zbiórki lub bezpo­średnio do producenta, gdzie będą przyjęte bezpłatnie (adres dostępny na stronie internetowej). Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych zapew­nia ochronę cennych zasobów środowiska naturalnego oraz chroni je przed negatywnym wpływem nieodpowiedniego postępowania z odpadami.

BioSolution jako producent oświetlenia jest wprowadzającym sprzęt na rynek i zgodnie z regulacjami (Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495)) zobowiązana jest do zorganizowania i sfinansowania systemu zbierania i recyklingu zużytego sprzętu. Wszystkie zadania BioSolution realizuje zarówno we własnym zakresie jak również na podstawie odrębnych umów przez wyspecjalizowane podmioty. Jesteśmy wpisani w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pod numerem E0017382WZ.

Obudowa lampy i większość elementów wykonane są z aluminium, które bardzo dobrze pod­daje się recyklingowi.

Razem dbamy o środowisko naturalne!

kontakt

BioSolution Sp. z o.o. | BIURO

Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa

powered by Quantron

BioSolution Sp. z o.o. | SERWIS

Kolejowa 19
01-217 Warszawa

NIP: 5222961530
REGON: 142578826
KRS: 0000365490
GIOS: E0017382WZ

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Wartość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego
885.400,00 zł