top

Audyt oświetlenia

Profesjonalna analiza bieżącej sytuacji w obszarze zużycia energii przed modernizacją infrastruktury jest bardzo ważnym procesem na drodze do optymalizacji inwestycji.

Aktywność BioSolution nie ogranicza się jedynie do projektowania i produkcji rozwiązań oświetleniowych. Świadczymy także usługi profesjonalnych analiz bieżącego stanu systemu oświetlenia zainstalowanego u Klienta. Każdorazowo podkreślamy, że dobrze wykonany audyt umożliwia optymalizację infrastruktury oświetleniowej zapewniającej niezawodne funkcjonowanie i zadowolenie Klienta oraz uzyskanie pełnej wiedzy o parametrach eksploatacji oświetlenia oraz możliwych oszczędnościach w przyszłości. Jednocześnie na etapie modernizacji możliwe jest wdrożenia różnych komplementarnych rozwiązań przynoszących wymierne korzyści.

Oferta audytu energetycznego (w tym oświetlenia) pozwoli uzyskać obszerną wiedzę w każdym z realizowanych etapów, które w skrócie opisane są poniżej.

01

Analiza aktualnego stanu infrastruktury

Ocena stanu technicznego i eksploatacji infrastruktury oraz ogólna ocena stanu technicznego urządzeń i instalacji. Konsekwencją prac będzie ustalanie niezbędnych robót niezależnie od problemów energooszczędności (np. stan zużycia technicznego, niesprawna automatyka, czy niewłaściwe użytkowanie). Na podstawie podjętych działań, w tym wizji lokalnej, wyszukiwane są przyczyny nadmiernego zużycia energii, wynikające z materii obiektu i jego instalacji oraz z niewłaściwej eksploatacji. Ocena sprawności energetycznej systemu, na którą wpływa szereg cząstkowych parametrów, zależnych od rodzaju źródła energii i sposobu jej wykorzystania, usytuowania i rodzaju urządzeń, sposobu regulacji i sterowania czy wielkości strat. Wartości ustalane są na podstawie dokumentacji, wizji lokalnej lub badań i pomiarów. Wszystkie działania zmierzają do określenia zużycia i kosztów energii.

02

Weryfikacja przyjętych parametrów

Na podstawie oceny aktualnego stanu infrastruktury, regulacji formalnych i prawnych oraz oczekiwań użytkownika możliwe jest przygotowanie założeń do modernizacji. Uzyskane parametry będą porównane z rzeczywistym zużyciem energii i kosztami eksploatacji w poprzednich reprezentatywnych okresach. W przypadku gdy przyjęty model obiektu (wraz z systemami technologicznymi) nie odpowiada rzeczywistości dokonywane są odpowiednie korekty, a w razie potrzeby dodatkowe badania i pomiary tak aby propozycja modernizacji była nie tylko efektywna, ale przede wszystkim użyteczna.

03

Przegląd i propozycja możliwych rozwiązań techniczno-organizacyjnych

Opracowanie możliwych do zrealizowania usprawnień i przedsięwzięć, których efektem będzie zmniejszenie kosztów eksploatacji a tym samym zużycia energii. W audycie proponowane są konkretne rozwiązania, dobrane w oparciu o szeroką znajomość rynku i fachową wiedzę z każdej rozpatrywanej dziedziny.

04

Określenie nakładów inwestycyjnych

Korzystając z dostępnej oferty rynkowej i opracowanych założeń modernizacji infrastruktury oraz w miarę możliwości dostępnych innych dokumentów w tym kosztorysów ustalane są przewidywane nakłady finansowe dla każdego przedsięwzięcia w formie uproszczonego kosztorysu inwestorskiego.

05

Obliczenie efektywności przedsięwzięcia

Obliczenie oszczędności zużywanej energii jakie wynikną z realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest kluczowym elementem audytu. Ograniczenie ponoszonych kosztów czyli różnica w opłatach za pobraną energię po zrealizowaniu usprawnienia wpływa na rentowność inwestycji. Opracowane parametry efektu energetycznego (oszczędności energii) a tym samym ekologicznego mówiącego o ograniczeniu emisji szkodliwych gazów przy wykazaniu sprawności ekonomicznej są kluczowymi danymi do podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia.

06

Analiza ekonomiczna

Każda inwestycja w efektywność energetyczną poza oczywistymi efektami w postaci ograniczenia zużycia energii musi gwarantować sprawność ekonomiczną (opłacalność). Celem analizy ekonomicznej jest uszeregowanie przedsięwzięć od najbardziej do najmniej rentownych. Analiza polega na porównywaniu kosztów i zysków (oszczędności) ocenianej inwestycji w oparciu o obliczane wskaźniki (m.in. SPBT, NPV, IRR także o kryteria przeznaczone dla inwestycji energooszczędnych CCE, CCC).

07

Określenie zalecanego zakresu prac

Wybór optymalnego zakresu prac, którego realizacja jest opłacalna. Dobór zakresu przedsięwzięcia oparty jest głównie na kryteriach ekonomicznych, jednak nie bez znaczenia pozostają względy użyteczności lub oczekiwania użytkowników (np. bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność itp.).

Zachęcamy naszych Klientów do wykonania audytu przed przystąpieniem do modernizacji oświetlenia (większość programów pomocowych krajowych i UE bezwzględnie jako warunek podstawowy wymaga audytu). Wspólnym celem realizacji audytu jest wskazanie optymalnego rozwiązania.

W celu uzyskania informacji na temat audytu oświetlenia prosimy o bezpośredni kontakt:

kontakt

BioSolution Sp. z o.o. | BIURO

Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa

powered by Quantron

BioSolution Sp. z o.o. | SERWIS

Kolejowa 19
01-217 Warszawa

NIP: 5222961530
REGON: 142578826
KRS: 0000365490
GIOS: E0017382WZ

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Wartość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego
885.400,00 zł